Angel Teaser, Angel, Hebbah Patel, Naga Anvesh, Sapthagiri