Janasena Chief Shri Pawan Kalyan visits Tatipudi Reservior